Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на „Макс Медиа Груп” ЕООД, предоставящо електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на достъп до интернет на територията на Република България.

 

Изменени и допълнени във връзка с изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, /ДВ бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г./; Съгласно Решение на Комисия за защита на потребителите (КЗП), отразено в Протокол No 54 от 20.12.2013 г.; Съгласно Решение на КЗП, отразено в Протокол No 18 от 22.05.2014 г.

Изменени и допълнени във връзка с изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите /ДВ бр. 57 от 28.07.2015 г./ 

Изменени и допълнени във връзка с изисквания на Регламент (ЕС)2015/2120 


РАЗДЕЛ I 

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. С тези Общи условия на договора между „Макс Медиа Груп ЕООД ", вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202914480, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, 1480, район Триадица, ж.к. Стрелбище бл 16 партер, електронен адрес: [email protected], наричано по-долу “ОПЕРАТОРА”, и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛЯ”, се уреждат условията и реда за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос на данни, наричана „МРЕЖАТА”, и предоставяне на достъп до интернет на територията на Република България.

2.Адрес за кореспонденция и телефон на Макс Медиа Груп ЕООД

гр.София ,ж.к Стрелбище бл.16 партер ,тел. +359 885 27 66 67

електронен адрес: [email protected]

3. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.

4. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички еднолични търговци ,физически и юридически лица, регистрирани на територията на Република България .

 


РАЗДЕЛ II

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МАКС МЕДИА ГРУП ЕООД чрез МРЕЖАТА

5. ОПЕРАТОРА може да предоставя чрез МРЕЖАТА:

5.1. достъп до интернет;

5.2. статичен адрес

5.3. пренос на данни;

5.4. изграждане на частни мрежи

5.5. други.

Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. С подписа си, ПОТРЕБИТЕЛЯ удостоверява, че Общите условия са му предоставени от ОПЕРАТОРА, прочел ги е и се е съгласил с тях,  приема и се задължава да спазва безусловно всички разпоредби от настоящите Общи условия.

6. В случаите, когато Макс Медиа Груп EOOД  не предоставя някоя от услугите по т. 4 (т. 4.1 до т. 4.5 със собствени средства, той може да сключи договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като в този случай ОПЕРАТОРА гарантира за качеството на предоставяните услуги.

 

7. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ОПЕАРАТОРА крайни устройства по пазарни цени в случай че е уговорено в индивидуалния договор. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други физически или юридически лица.

7.1 ОПЕРАТОРА има право да откаже свързване на крайни мрежови устройства, закупени от ПОТРЕБИТЕЛЯ от трети лица, ако същите не съответстват с техническите изисквания и параметри  на изградената от ОПЕРАТОРА преносна среда.

7.2 ОПЕРАТОРЪТ може в определени случаи да отдава под наем крайни мрежови устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ с договор за наем.

7.3 Всяко устройство, което ОПЕРАТОРЪТ предоставя безплатно и безвъзмездно на ПОТРЕБИТЕЛЯ не подлежи на гаранционен и извънгаранционен ремонт от страна на ОПЕРАТОРА. Във всички случаи на загуба или нанесени вреди на устройството, собственост на ОПЕРАТОРА, причинени с умисъл или небрежност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният остава отговорен за тези щети и вреди, като ремонтът е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Предаването на устройството се осъществява чрез подписването на приемо-предавателен протокол.

8. Макс Медиа Груп ЕООД  активира услугите, при наличие на техническа възможност, в срок от 4 дни, но не повече от 15 дни, считано от датата на получаване на заявката и съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9.Aктуална информация за цените и параметрите на предлаганите услуги оператора

 публикува на сайта си : www.maxmedia.bg

10.Неограничен достъп до Интернет с гарантирана или негарантирана скорост чрез обществената електронна съобщителна мрежа, изградена от ОПЕРАТОРА. Ако в индивидуалния договор не е уговорено друго, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва предоставената услуга само на едно крайно мрежово устройство в рамките на упоменатия адрес. Достъпът се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез директна кабелна свързаност, на основата на хибридна кабелна мрежа с компоненти – меден кабел, оптичен кабел, активни и пасивни мрежови устройства.

10.1 Услугата шириколентов достъп до интернет се състои в осигуряване на високоскоростен неограничен достъп до интернет с негарантирана скорост на трафика. Максимално достижими скорости при FTTx до 1GBps при сваляне /1Gbps качване ,при DOCSIS до 200Mbps при сваляне и до 10Mbps при качване  .Обичайните скорости са до 80% от предварително дефинираните според избрания тарифен план.Минимални скорости:Технология FTTx -20Mbps при сваляне и 7Mbps при качване, технология DOCSIS – 20Mbps при сваляне  и  7Mbps при качване.

 РАЗДЕЛ III

ДОГОВОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО МРЕЖАТА И и ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

11.Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му .

12. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ,

услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция и други.

13. Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:

13.1 Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се продължава след изтичане на избрания срок само при изрично писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати безсрочния договор с 1-месечно писмено предизвестие на падежната дата.

13.2 Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на

действието му.

13.3 Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.

13.4 Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.

13.5 В случай, че условия по договорите бъдат изменени и/или допълнени чрез действия на страните, предхождащи подписването на надлежни писмени споразумения съгласно предходната т.13.4, страните се задължават в максимално кратък срок, но не по-дълъг от 14 дни да подпишат съответните писмени документи. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже подписването на съответното споразумение, ОПЕРАТОРА има право незабавно да преустанови предоставянето на услугите, предмет на това споразумение, като при тази хипотеза ще се счита, че договорът продължава действието си в непроменен вид.

14. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява:

14.1 В срока и при условията, регламентиран в договора, или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните;

14.2 от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след изтичането му с 1-месечно предизвестие на падежната дата и заплащане на последната месечна такса

14.3 От страна на ОПЕРАТОРА с 1-месечно писмено предизвестие до ПОТРЕБИТЕЛЯ

14.4 Едностранно и без предизвестие от ОПЕРАТОРА, в случай на неплащане на цените  от тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ

14.5 Едностранно и без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията от тези Общи условия;

14.6 Незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;

14.7 Незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;

14.8 Незабавно при прекратяване на дейността на ОПЕРАТОРА, съгласно Закона за електронните съобщения.

РАЗДЕЛ IV

ПРАВА НА ОПЕРАТОРА

15. ОПЕРАТОРА има право:

15.1 Да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронните съобщителни услуги по раздел II от тези Общи условия:

15.2 Да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в сроковете, определени в раздел ХI на тези Общи условия;

15.3 Да дава писмено или по друг подходящ начин указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства, ако такива са предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

15.4 Да продава и предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу

заплащане.

15.5 В случай на неспазване сроковете за плащане по да прекрати незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си.

15.6 Да спира предоставянето на услуги, изключва ПОТРЕБИТЕЛЯ от МРЕЖАТА и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му незабавно, след констатиране на нарушението.

15.7 Да получава обезщетенията, предвидени в тези Общи условия;

15.8 Да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на МРЕЖАТА;

15.9 Ако друго не уговорено в индивидуалния договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ да предоставя услугите при условията на споделен капацитет/трафик.

15.10 В предварително уточнено по подходящ начин с ПОТРЕБИТЕЛЯ време на достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА.

15.11 Eдностранно да прехвърля на трето лице всички свои права и задължения, произтичащи от индивидуалния договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ и тези Общи условия. Tретото лице следва да е надлежно регистрирано като предприятие, предоставящо същите или повече и/или по-качествени електронни съобщителни услуги. При прехвърлянето ОПЕРАТОРА осигурява необходимите гаранции за запазване на качеството на предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги до по-късната дата измежду изтичането срока на договорите за услуги и изтичането на шест месеца от датата на влизане в сила на договора, по силата, на който са прехвърлени на новия оператор правата и задълженията.ОПЕРАТОРА уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършеното прехвърляне по подходящ начин, като за такова се счита и публикация на сайта maxmedia.bg, като посочва датата на публикацията, датата, на която ще влезе в сила договорът, по силата на който ще бъдат прехвърлени правата и задълженията, както и достатъчно данни за новия оператор, като например – фирма, седалище, ЕИК, адреси на търговските обекти, Интернет адрес и телефон за връзка;Електронно съобщение, изпратено на електронния адрес, посочен от Потребителя в договора; Телефонно обаждане на посочен от Потребителя в договора телефонен номер; или Съобщение в месечната сметка. С влизането в сила на тези Общи условия се счита, че Потребителят изрично се е съгласил/приел правото на ОПЕРАТОРА да прехвърля на трети лица своите задължения, произтичащи от сключения договор.

15.12 С влизането в сила на тези Общи условия се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯ се е съгласил изрично с правото на ОПЕРАТОРА да предостави негови лични данни на третото лице, доколкото: ОПЕРАТОРА е прехвърлило на третото лице правата и задълженията си по договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ; третото лице е регистрирано като администратор на лични данни; и прехвърлените лични данни се съдържат в/се администрират по силата на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА.

15.13 Да провежда профилактични прегледи и/или ремонти на МРЕЖАТА с максимална продължителност от три часа, но не по-често от 5 (пет) пъти в месеца, като през това време е възможно прекъсване или влошаване на услугите, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

15.14 Да провежда по-продължителни (от три часа) профилактични прегледи и/или ремонти, като уведоми всички засегнати ПОТРЕБИТЕЛИ не по-малко от 24 (двадесет и четири) часа преди настъпване на събитието. Това не се отнася за случаите, в които профилактиката се налага от външни доставчици на услугите и ОПЕРАТОРЪТ не е бил уведомен своевременно;

15.15 . Да изисква достъп до имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ и общите части на сградата, в която той се намира с цел изграждане и поддържане на МРЕЖАТА, като за целта се избира предварително уточнено между страните време;

15.16 Да изисква съдействие от ПОТРЕБИТЕЛЯ за доброволното уреждане на евентуални спорове с останалите обитатели на жилищната сграда;

15.17 ОПЕРАТОРЪТ може да предоставя даните на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица с цел събиране на вземания, дължими по договори за услуги с ОПЕРАТОРА и/или изготвяне на кредитна оценка, с изключение на данните за единния граждански номер на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които могат да се използват само с цел събиране на задължения по съдебен ред.

 

РАЗДЕЛ V

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

16. ОПЕРАТОРА е длъжен:

16.1 Да извършва електронна съобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на

действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:

а) Безопасността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;

б) Качеството на услугите.

16.2 Във връзка с изпълнение на задължението по т. 16.1 ОПЕРАТОРА е длъжен:

а) Да използва само електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;

б) Да използва електронни съобщителни устройства само по предназначението и начина,

определени от производителя;

в) Да използва технически изправни електронни съобщителни устройства;

г) Да не изменя техническите характеристики на използваните електронни съобщителни

устройства.

16.3 Да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА 24 часа в

денонощието, 7 дни в седмицата;

16.4 Да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;

16.5 Да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ по отношение на една и съща

услуга;

16.6 Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по подходящ начин за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата и/или информационните му системи, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата. ОПЕРАТОРА има това задължение при условие, че времетраенето на всяко отделно прекъсване или влошаване на предоставяната услуга надвишава 8 часа в рамките на едно денонощие.

16.7 Предварително да уведомява по подходящ начин ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при искане за достъп до техни помещения;

16.8 Да съхранява в законоустановения срок цялата информация, свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане, разпечатка от тези разплащания;

16.9 Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРА е предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;

16.10 Да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от тези Общи условия;

16.11 Да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините;

16.12 Да отстранява повредите, дължащи се на външни причини (извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения или причини, независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.) и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа в срок от 72 часа, след отпадане на причините;

16.13 Да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 72 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на уведомяване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, чрез упълномощените за това лица. В районите, в които липсва канална мрежа скрокът за отстраняване е до 5 /пет / работни дни;

16.14 Да оповести адрес и/или телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;

16.15 Да уведомява писмено или по друг подходящ начин, във възможно най-кратък срок,

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

16.16  ОПЕРАТОРА публично оповестява адрес и телефон за повреди:

- електронен адрес: [email protected]

- актуални телефони за подръжка публикува на сайта си www.maxmedia.bg

16.17 Да предоставя на оповестена интернет страница информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги www.maxmedia.bg

16.18 Да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете, предвидени в  тези Общи условия;

16.19 Да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им;

16.20 Да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, както и

предоставените отговори по тях за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;

 

16.21 Да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;

16.22 Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не по-късно от 1 месец от изтичане на срока на

индивидуалните договори с тях;

16.25 Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за измененията на тези Общи условия в срок не по-кратък от 1 месец преди влизането им сила.

17. ОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за всяка умишлена или неумишлена щета, нанесена на жилищната сграда или имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ от неговия технически персонал и/или по повод физическото свързване към МРЕЖАТА

РАЗДЕЛ VI

ОТГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРА

18. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите повече от 10 дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРА приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно тези Общи условия.

19. Когато ОПЕРАТОРА не уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, дължи неустойка в размер на 0,1% от месечната абонаментна цена. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

РАЗДЕЛ VII

ОПЕРАТОРАНЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА:

20. При настъпване на независещи от ОПЕРАТОРА обстоятелства като увреждане на мрежата и нейните съоръжения от ремонтни дейности извършени по пътната инфраструктура и каналната мрежа, кражби и други имуществени и неимуществени вреди и т.н - ОПЕРАТОРЪТ се задължава да отстрани възникналата неизправност в срок от 15 дни, като поема 70% от необходимите разходи за изграждането на новата инсталация, останалите 30% се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ при услуги тип FTTO и FTTH с инсталация на оптичен кабел директно до адреса на клиента.

21. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за: загуба, намалена печалба, пропуснати ползи и други щети, претърпени в резултат на ползването или невъзможността за ползването на съответната услугата; неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да изпълнява свои задължения поради временна невъзможност за ползването на съответната услуга; претенции на трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с ползването на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ; повреди по комуникационни линии и съоръжения извън контрола на ОПЕРАТОРА, причинени в резултат на:

21.1 Прекъсване на електрозахранване, което изважда от нормална експлоатация комуникационно оборудване;

21.2 Външна неоторизирана интервенция и нанасяне на повреди по комуникационно оборудване от трети лица;

21.3 Нанасяне на повреди по комуникационно оборудване в резултат на природни бедствия, аварии и други;

21.4 Ползването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на погрешна или неактуална информация от Интернет;

20.5 Вреди, дължащи се на грешки или небрежност на ПОТРЕБИТЕЛЯ

22. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставянето или некачественото предоставяне на съответните услуги, което се дължи на неизправност или неправилно функциониране на оборудването, собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на неговите неправомерни действия.

23. ОПЕРАТОРА не носи отговорност при неизправности на електрическата мрежа в имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

24. Начина по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва мрежата и за всички последствия от това, като например:- неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да установи връзка с мрежата, освен ако това не се дължи на виновни действия на ОПЕРАТОРА.

25.За сигурността на предаваната чрез използването на услугата информация, както и в случаите, в които трети лица узнаят паролата за ползване на услугата, без оглед на причината и начина на узнаване, включително и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи или записи (действия познати като „cracking” или „hacking”).

26. За съдържанието и актуализирането на предаваната или обработваната чрез мрежата информация.

27. За случаите на неправомерни действия на трети лица, проникващи в компютърната система на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като но без да се изчерпва до неразрешен достъп, пренос или

разпространение на и/или заразяване с компютърни вируси,

РАЗДЕЛ VIII

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:

28. Да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на всички електронни

съобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА. Личните данни, които ПОТРЕБИТЕЛЯ предоставя, както и личните данни, които ОПЕРАТОРА  изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от страна на ОПЕРАТОРА в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на ОПЕРАТОРА, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на абонатите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни в Макс Медиа Груп ЕООД, която е публикувана на интернет страницата на ОПЕРАТОРА – maxmedia.bg и е налична в търговските обект на ОПЕРАТОРА.

29. Да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните;

30. Да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на услугите;

31. Да искат информация и справки по телефона съгласно тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;

32. Да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по тези Общи условия;

33. Да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА и услугите, предоставяни чрез нея, неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА;

34. Да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването;

35. Да прекратяват ползването на услугите, съответно договора, по свое желание след подаване на 1-месечно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА, при условията, посочени в индивидуалния договор;

36. Да прекратят временно ползването на услуги по свое желание, за период не по-малък от 1 месец и не по-голям от 6 месеца, след подаване на писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА и при условие, че към момента на временното прекратяване ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма задължения към ОПЕРАТОРА. Предизвестието по настоящата точка следва да бъде подадено най-късно до 20-то число на месеца, предхождащ този, от който ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае ползването на услугите да бъде временно прекратено, като в случай че този срок не бъде спазен, ОПЕРАТОРА има право да откаже временното прекратяване. Правото по настоящата точка може да бъде упражнявано от ПОТРЕБИТЕЛЯ не повече от два пъти в рамките на една календарна година. Не се допуска временно прекратяване на ползването на услуги при срочни договори.

 

РАЗДЕЛ IX

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

37. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:

38. При използване на услугата да спазва нормите на приложимото право и добрите нрави, включително да не зарежда, съхранява, разпространява, използва или предава файлове, програми, изображение, звук или каквито и да е други материали, имащи забранено от закон съдържание, или нарушаващи права на трети лица, включително права на интелектуална собственост, както и да не зарежда, съхранява, разпространява, използва или предава файлове, програми или каквито и да е други материали, съдържащи компютърни вируси, програми за отдалечен достъп (“троянски коне”), нежелана поща (“spam”) или материали, насочени към преодоляване, компрометиране или затрудняване дейността на компютри и компютърни информационни системи;

39. При наличието на вируси, софтуерни или хардуерни неизправности по компютърната си техника, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на ОПЕРАТОРА или предоставянето на услугите, да отстрани в най-кратък срок причините. В противен случай ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Интернет до отстраняването на проблема;

40. В предварително съгласувано по подходящ начин с ОПЕРАТОРА време да му осигурят достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;

41. Да осигурява свободен достъп на представители на ОПЕРАТОРА до всички устройства, чрез които ползва услугата, както и до останалата част от комуникационното оборудване за осъществяване на проверки относно спазването на задълженията му по договора или за установяване на възникнали повреди и отстраняването им.

42. Да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА;

43. Да не извършва, каквито и да е промени в крайните устройства и да не включва към тях приспособления, за които няма одобрението на ОПЕРАТОРА;

44. Да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията от тези Общи условия. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица;

45. При желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА, да уведоми писмено ОПЕРАТОРА в срока по тези Общи условия, като заплати съответстващата на срока на предизвестието част от месечната абонаментна цена;

46. Да съхранява всички устройства, собственост и предоставени за ползване от ОПЕРАТОРА, с грижата на добър стопанин и според подадените указания, както и да уведомява своевременно за настъпили повреди или посегателство на трети лица. При повреди по оборудването на ОПЕРАТОРА, вследствие на небрежност или умишлени действия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността му, ако това не е уговорено в договора;

47. Да поддържа в изправност и за своя сметка, собственото си мрежово оборудване (медни кабели, мрежови комутатори, рутери, компютърни системи и др.), когато то не е предоставено за ползване от ОПЕРАТОРА;

48. Да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС № 175 от 7 август 2002 г., Обн., ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 11.02.2003 г.)

49. Да не предоставя възмездно или не услугите на трети лица извън рамките на посочения в договора адрес;

50. При неправомерно ползване на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за материалните и нематериални щети нанесени на ОПЕРАТОРА. Неправомерно ползване на услугата е налице в случаите, когато тя не се ползва съгласно предмета на Общите условия и договора, пречи или затруднява работата на други ПОТРЕБИТЕЛИ, предоставя се на трети лица, ако това не е изрично упоменато в договора или когато нанася умишлено материални щети на технически средства на ОПЕРАТОРА

51. Да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел ХI от тези Общи условия;

52. Да заплащат месечните абонаментни цени в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;

53. Да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите;

54. Да уведомяват писмено в срок до 14 дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в

идентификационните данни:

55. При прекратяване на индивидуалния договор и независимо от основанието за това да върнат предоставените им за ползване от ОПЕРАТОРА крайни устройства, представляващи негова собственост.

РАЗДЕЛ X

ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

56. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.

57. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение, за всички просрочени задължения в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите.

58. В случаите на неплащане на дължимите суми в срок или при неизпълнение на други

съществени задължения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРЪТ може по всяко време да спре предоставянето на договорените услуги.

РАЗДЕЛ XI

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ.

59. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща избраната услуга по цени, посочени в Договора и Ценовата листа на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ прави публична Ценовата листа за предоставяните от него услуги. Промяната в Ценовата листа влиза в сила 15 (петнадесет) дни след публикуването й на официалната интернет страница на ОПЕРАТОРА, с което се счита че новите цени са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже от Договора без да дължи обезщетение или неустойка, ако окончателно определената цена е значително завишена, в сравнение с цената уговорена при сключването на договора. 

60. ОПЕРАТОРА събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:

60.1. ако такава е предвидена в индивидуалния договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. ;

60.2. Всички такси се заплащат авансово не по-късно от крайния срок, посочен в договора. Крайният срок за предплащане на месечната такса се определя от датата на активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

61. Цените за предоставените услуги се заплащат по банков път или в брой в офисите, посочени на официалната интернет страница на ОПЕРАТОРА и договора.

61.1 ОПЕРАТОРА издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (например: фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане. Фактура се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че той е направил изрично писмено изявление за това. При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА. Таксата на банката за превода е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

62. Ако за определения в договора срок не постъпи плащане и в случай, че неизплащането на сумите продължи след изтичане на упоменатия срок ОПЕРАТОРА има право в зависимост от вида на договора да преустанови достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до услугата, да го изключи физически от МРЕЖАТА и да прекрати индивидуалния договор. Предоставянето на услугата може да бъде продължено след заплащане на пълната й стойност и такса за повторно включване, посочена в Ценовата листа на ОПЕРАТОРА.

63. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА и/или сключения между страните договор.

64. ОПЕРАТОРА определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за електронните съобщения и актовете за прилагането му.

65. ОПЕРАТОРА прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа, тя се публикува преди датата на влизане в сила. ОПЕРАТОРА предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във всеки свой офис на територията, на който предоставя услугите си.

66. При противоречие между тези Общи условия и клаузите на индивидуалния договор с клиента, предимство ще имат разпоредбите на индивидуалния договор.

67. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации от тези Общи условия се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва. Лихвата започва да тече от момента на установяване с надлежно подписан двустранен протокол на факта на надвземане или съответната рекламация.

 

РАЗДЕЛ XII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

68. Всички спорни въпроси, които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на тези Общи усовия и договора между страните, се уреждат от тях чрез преговори и по приятелски начин, като се правят взаимни отстъпки. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да потърси съдействие от съответните компетентни органи.

В случай на несъответствие между отделни клаузи в различните документи, съставляващи договора между страните за ползването на услугата, техният приоритет се определя в следната последователност: анексите към договора; индивидуалния договор; настоящите Общи условия. Договорът може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните чрез подписване на анекси.

69. Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които при сключването на договора стават достояние на ОПЕРАТОРА, се съхраняват от последния при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за електронните съобщения. Целта на съхранението е възможността за индивидуализиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и контактуване с него в рамките на договорното правоотношение, както и за целите, посочени в чл. 251 от Закона за електронните съобщения. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право на достъп и поправка на своите лични данни. Правото се упражнява лично или чрез пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното в офиса на ОПЕРАТОРА.

Общите условия или измененията им се публикуват от ОПЕРАТОРА на страницата му в интернет и се представят на видно място в търговските му обекти или по друг подходящ начин за уведомяване на потребителите (по телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция)

70.Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. ОПЕРАТОРА се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези Общи условия, като им даде срок от един месец  за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заверен договор не е заявил писмено, че отхвърля Общите условия, същите се считат за приети.) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯ  не е съгласен с промени в общите условия, потребителя може да се откаже от договора (не важи, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт), без да посочва причина и без да дължи обезщетение, неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Страните приемат, че нищожността на някоя клауза от настоящите Общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза или на договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.

РАЗДЕЛ XIIІ

Определения по смисъла на тези Общи условия:

71. „Външни причини” са: 

а) извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари,

наводнения, земетресения и т.н., по смисъла на ТЗ; 

б) причини независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.;

72. „Крайно устройство” е устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената електронна съобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация (модем, IAD и т.н.).

73. В договора страните се идентифицират както следва:

74. Предприятие – с наименование (фирма), адрес на управление, лицето, представляващо ОПЕРАТОРА, ЕИК, данъчен номер и банкова сметка;

75. ПОТРЕБИТЕЛ:

а) физическо лице - с име и ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);

б) едноличен търговец - с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция,

ЕИК, данъчен номер и лицето, което го представлява;

в) юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК, данъчен номер и лицето, което го представлява.

76. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава безплатна маркетингова информация чрез избран от ОПЕРАТОРА способ.

77. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или

упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в

договора.

78. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданско процесуалния кодекс.

79. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.

 

 

Допълнение към общите условия

регламент (ЕС) 2015/2120

В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 за определяне на мерки относно отворен интернет, доставчикът, в допълнение към Общите условия декларира следното:

1. Обявената в ценовата листа и договорена с клиента скорост на достъп е максималната, технически постижима от инсталираното оборудване. ОПЕРАТОРА не ограничава броя на клиентските крайни устройства, свързани към неговата точка на достъп, но клиентът следва да има предвид възможно намаляване на скоростта при едновременен трансфер на данни през повече от едно крайно устройство. Скоростта на изтегляне на данни зависи от източника и може да бъде различна (включително и провал на изтеглянето), без това да е било резултат на въздействие от страна на доставчика.

2. Според състоянието на отделни компоненти на мрежата е възможно временно да се забави или блокира трафикът на отделен абонат или група абонати. Това се разглежда като аварийно състояние, което се отстранява от доставчика в срок, регламентиран в Общите условия (т.13.12) или според договорка с клиента.

3. Макс Медия Груп ЕООД не ограничава обема на трансферираните от клиента данни. При надхвърляне на ограниченията за скорост е възможно влошаване на възпроизвеждането на онлайн видео, без това да е резултат на въздействие от страна на доставчика.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да не зарежда, съхранява, използва, разпространява или предава файлове, програми или материали, предмет на авторски права или съдържащи непозволена информация, както и компютърни вируси или други средства насочени към затрудняване дейността на други абонати. Ако се установи, че клиентската конфигурация е източник на недопустимо съдържание или кибер атака, доставчикът е длъжен да предприеме мерки, включващи временно ограничаване или пълно блокиране на достъпа на клиента, докато съответното нарушение или заплаха бъдат отстранени. В зависимост от конкретната ситуация клиентът може да бъде уведомен от доставчика или от компетентните органи.

5. ОПЕРАТОРА не предлага специализирани услуги, които да повлияят на достъпа до интернет на клиента.

6. Макс Медия Груп ЕООД идентифицира потребителя по интернет адрес, имена и адрес на живеене, вписани при сключване на договора за доставка. Действията на доставчика по управление и поддържане на мрежата не засягат личния живот на клиента. Случаите на необходим физически достъп до жилището/офиса на клиента от страна на упълномощени лица на доставчика са описани в настоящите Общи условия. Поверителността на съобщенията и личните данни на клиента се съблюдават в съответствие с  Общите условия.

7. При системно несъответствие на качеството на услугата "достъп до интернет "с договорените параметри на качеството, клиентът има право на обоснована рекламация и обезщетение според вписаното в раздели VI,  и XII от Общите условия.

Параметри на качеството

Допълнение